Home

logo2

 

If your dream is to have your own company, contact us.

If your dream is to expand your business across Asia, contact us.

If you see ‘Age of new generation’ is an opportunity, contact us.

Licetia Law Office เป็นสำนักงานกฎหมายของคนรุ่นใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการจะสร้างธุรกิจของตัวเอง หรือ ขยายธุรกิจของตัวเอง และเห็นความสำคัญของความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ทุกอย่างไม่แน่นอนในโลกธุรกิจ ซึ่งนักกฎหมายส่วนใหญ่มักกลัวความเสี่ยง แต่เราเชื่อมั่นในการใช้กฎหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เพราะเราเชื่อว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นฟรีแลนซ์ หรือ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว ภารกิจหลักคือ การสร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้ลูกค้า หากความเสี่ยงเป็นอุปสรรค เราคงไม่สามารถสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ในความเสี่ยงนั้น ยังมีการป้องกันและสร้างโอกาสในทางธุรกิจ และ Licentia ยินดีเป็นเพื่อนคู่คิดให้ท่านว่ากฎหมายสามารถสร้างโอกาสได้อย่างไร

หากท่านสนใจหรือมีข้อสงสัย สามารถปรึกษาฟรีได้ที่ licentialaw@gmail.com หรือ Facebook page Licentia Law