Tax Avoiding vs Tax Evasion

Tax Avoiding vs Tax Evasion ในทางการจัดการรายได้ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีคำ 2 คำที่สำคัญคือ Tax Avoiding (การเลี่ยงภาษี) และ Tax Evasion (การหนีภาษี) ทั้ง 2 คำ คล้ายกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน Tax Avoiding ถูกกฎหมาย แม้ดูไม่ถูกต้อง แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อเลี่ยงภาษี Tax Evasion ผิดกฎหมาย คือ จงใจกระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ต้อง่จ่ายภาษี การวางแผนภาษีที่ดี ต้องไม่ทำผิดกฎหมาย แต่หาช่องทางและกลไกทางกฎหมาย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิต่าง ๆ เช่น การหักค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา หรือ การรับรู้รายได้ เพื่อทำให้ตัวเลขเสียภาษีเป็นประโยชน์กับเราที่สุด แต่ทั้งนี้ การเลี่ยงภาษีจะถูกต้องแค่ไหนยังไง เราเองต้องชั่งประโยชน์ระหว่างประโยชน์ของเราและประโยชน์สาธารณะในการนำภาษีนั้นไปใช้พัฒนาประเทศ