เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร?

เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร? คลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง ให้คำตอบง่าย ๆ ว่า 1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่รายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี (แต่ทั้งนี้ขอแนะนำว่า แม้รายได้ไม่ถึง ก็ควรจดฯ) 2) ภาษีศุลกากร ในกรณีที่ต้องนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ 3) ภาษีเงินได้ ในกรณีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล นอกจากนี้ ถ้ามีการจ้างงาน อย่าลืมดูภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา* • ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า