Cumulative Vote คืออะไร

Cumulative Vote คืออะไร ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 มาตรา 70 กำหนดว่า “…การเลือกตั้งกรรมการให้ 1. ผู้ถือหุ้น 1 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 2. ผู้ถือหุ้น 1 คนจะลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้กับกรรมการคนเดียว หรือ แบ่งคะแนนเสียงให้กับกรรมการหลายคนก็ได้” ตัวอย่างเช่น ผถห. มีหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น เลือกตั้งกรรมการ 10 คน จะเท่ากับว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีจำนวนหุ้นในมือ 10,000 หุ้น ซึ่งจะลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการคนเดียว 10,000 หุ้น หรือจะแบ่งให้กรรมการทั้ง 10 คน คนละ 1,000 หุ้นก็ได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบบนี้ จะแตกต่างจากวิธีการปกติ คือ 1 share 1 vote คือ ถ้ามีจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น ก็จะลงคะแนนเสียงได้เท่านั้นContinue reading “Cumulative Vote คืออะไร”