Our Services

What we do? เราทำอะไร

ปรัชญาของเราคือ เป็นผู้ร่วมสร้างและส่งเสริมธุรกิจของลูกค้าไปข้างหน้า ดังนั้น เราสัญญาว่าเราจะ

ช่วยสร้างธุรกิจ

 1. ให้คำปรึกษาการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท  โดยร่วมกันพิจารณาว่ารูปแบบไหนเหมาะสมกับลูกค้าที่สุด
 2. รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด ร่วมทั้งเปลี่ยนแปลง ควบรวมหรือเลิกองค์กรธุรกิจ
 3. จดทะเบียนการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Software จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เพื่อคุ้มครองทรัพยสินทางปัญญาและส่งเสริมรายได้ของลูกค้า
 4. ให้บริการจัดระบบองค์กร ภาษีอากร ประกันสังคมและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปได้อย่างไม่มีอะไรหยุดยั้ง

ช่วยขยายธุรกิจ

 1. ให้คำปรึกษาเรื่องรูปแบบการขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการมี Franchise หรือ มีตัวแทนจำหน่าย
 2. รับร่างและรีวิวสัญญาเพื่อขยายธุรกิจของลูกค้า เพราะ เราเชื่อว่ายิ่งธุรกิจของลูกค้าเติบโตขึ้นเท่าใด ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงให้ดีขึ้นเท่านั้น
 3. เป็นตัวแทนหรือที่ปรึกษา เมื่อลูกค้าต้องเจรจาธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์ในธุรกิจของลูกค้า

รับผิดชอบเป็นทนายความ

 1. รับเป็นทนายความหากท่านต้องการแจ้งความ หรือ ยื่นฟ้องคดี หากลูกค้าต้องการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องธุรกิจของท่าน
 2. เป็นทนายความแก้ต่างในชั้นตำรวจ หรือ ชั้นศาล เพื่อระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

ช่วยสร้างความมั่นใจ

 1. รับจัดอบรมความรู้ทางกฎหมาย ทั้งในและนอกองค์กรของลูกค้า หรือ จัดการอบรมเป็นการส่วนตัว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในกระบวนการต่าง ๆ ของกฎหมาย

และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า

 1. ให้บริการจดทะเบียน Work Permit หรือ ขอ Visa เพื่อใช้ทั้งในและนอกประเทศไทย
 2. รับรองลายมือชื่อ (Notary Public) เพื่อนำเอกสารของลูกค้าไปใช้ในต่างประเทศ