Business

คดีแพทย์ ศาลดูอะไร

ทุกครั้งที่แพทย์ทำการรักษา แต่ผู้ป่วยเสียชีวิต ย่อมสร้างความกังวลใจแก่แพทย์ผู้รักษาเป็นอย่างมาก ถึงการร้องเรียนหรือคดีความที่อาจเกิดขึ้น

ในมุมมองของศาลและนักกฎหมาย ตามแนวฎีกาจะพบว่า ศาลจะยึดหลักการที่สำคัญคือ

1) แพทย์ได้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ ในคดีทำคลอด ศาลพิพากษาว่า แพทย์ไม่ได้ยึดตาม ‘ตำราแพทย์’ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7634/2554)
2) แพทย์ได้มีการซักประวัติจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยหรือไม่ ในคดีวัณโรค ศาลวินิจฉัยว่า แพทย์ไม่ได้ซักประวัติจากญาติผู้ป่วยเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12498/2558)
3) แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นหรือไม่ ในคดีร่อนพิบูลย์ ศาลพิพากษาว่า แพทย์ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทำให้ใช้ยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม และ ไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นให้ทันท่วงที
4) แพทย์ได้ทำตามความยินยอมของผู้ป่วยหรือไม่ ในดคี ‘ถอดเครื่องช่วยชีวิต’ แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากญาติ แม้จะใส่คืนในภายหลัง แต่ก็ทำให้ผู้ป่วยพิการ ศาลพิพากษาให้ชดใช้ 3.9 ล้านบาท
จากหลักการทั้งหมดมา ย่อมเป็นดาบ 2 คม ในมุมมองของศาลและคนไข้ ย่อมอยากให้แพทย์ปฏิบัติตามหลักวิชาอย่างเคร่งครัด แต่ในมุมมองของแพทย์ การรักษาย่าย่อมเกิดโอกาสผิดพลาด หากถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาญา ย่อมส่งผลต่อขวัญกำลังใจของแพทย์ หากโดนคดีแพ่ง แม้ไม่ร้ายแรงเท่าคดีอาญา เพราะ ต้นสังกัดอาจช่วยชำระค่าใช้จ่ายได้ แต่ย่อมส่งผลต่อขวัญกำลังใจไม่แพ้กัน

Tax

เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร?

เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร?

คลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง ให้คำตอบง่าย ๆ ว่า
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่รายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี (แต่ทั้งนี้ขอแนะนำว่า แม้รายได้ไม่ถึง ก็ควรจดฯ)
2) ภาษีศุลกากร ในกรณีที่ต้องนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ
3) ภาษีเงินได้ ในกรณีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
นอกจากนี้ ถ้ามีการจ้างงาน อย่าลืมดูภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา*
• ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

Business

Cumulative Vote คืออะไร

Cumulative Vote คืออะไร ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 มาตรา 70 กำหนดว่า “…การเลือกตั้งกรรมการให้

1. ผู้ถือหุ้น 1 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

2. ผู้ถือหุ้น 1 คนจะลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้กับกรรมการคนเดียว หรือ แบ่งคะแนนเสียงให้กับกรรมการหลายคนก็ได้”
ตัวอย่างเช่น ผถห. มีหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น เลือกตั้งกรรมการ 10 คน จะเท่ากับว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีจำนวนหุ้นในมือ 10,000 หุ้น ซึ่งจะลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการคนเดียว 10,000 หุ้น หรือจะแบ่งให้กรรมการทั้ง 10 คน คนละ 1,000 หุ้นก็ได้

ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบบนี้ จะแตกต่างจากวิธีการปกติ คือ 1 share 1 vote คือ ถ้ามีจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น ก็จะลงคะแนนเสียงได้เท่านั้น ซึ่ง กรณี เช่นนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสียเปรียบ หากเป็นการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดไปในคราวเดียว ซึ่ง มาตรา 71 กำหนดให้ทำได้

ดังนั้นแล้ว หากมีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดพร้อมกัน การลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Vote ย่อมคุ้มครองผู้ลงทุนมากกว่า แต่หากว่า เป็นการเลือกตั้งกรรมการ ทีละคน ย่อมไม่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งปัจจุบันมีเพียงบริษัทบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และ บมจ.อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เท่านั้นที่ใช้การลงคะแนนแบบ Cumulative Vote