เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร?

เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร? คลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง ให้คำตอบง่าย ๆ ว่า 1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่รายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี (แต่ทั้งนี้ขอแนะนำว่า แม้รายได้ไม่ถึง ก็ควรจดฯ) 2) ภาษีศุลกากร ในกรณีที่ต้องนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ 3) ภาษีเงินได้ ในกรณีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล นอกจากนี้ ถ้ามีการจ้างงาน อย่าลืมดูภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิทธิประโยชน์ทางภาษี • ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา* • ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

Tax Avoiding vs Tax Evasion

Tax Avoiding vs Tax Evasion ในทางการจัดการรายได้ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีคำ 2 คำที่สำคัญคือ Tax Avoiding (การเลี่ยงภาษี) และ Tax Evasion (การหนีภาษี) ทั้ง 2 คำ คล้ายกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน Tax Avoiding ถูกกฎหมาย แม้ดูไม่ถูกต้อง แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อเลี่ยงภาษี Tax Evasion ผิดกฎหมาย คือ จงใจกระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ต้อง่จ่ายภาษี การวางแผนภาษีที่ดี ต้องไม่ทำผิดกฎหมาย แต่หาช่องทางและกลไกทางกฎหมาย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิต่าง ๆ เช่น การหักค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา หรือ การรับรู้รายได้ เพื่อทำให้ตัวเลขเสียภาษีเป็นประโยชน์กับเราที่สุด แต่ทั้งนี้ การเลี่ยงภาษีจะถูกต้องแค่ไหนยังไง เราเองต้องชั่งประโยชน์ระหว่างประโยชน์ของเราและประโยชน์สาธารณะในการนำภาษีนั้นไปใช้พัฒนาประเทศ

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนให้ SME รายย่อยไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมาตรการภาษีที่นิติบุคคลจะได้รับ ได้แก่ 1. ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2560 2. ผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี มาเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี หรือ 5 ปีภาษี 3. ลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาของบุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(7) และ 40(8) ลงเหลือ 60% จากเดิมที่หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 85% นั่นก็แปลว่าบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น!!! โดยมีผลสำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 4.Continue reading “กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล”