คดีแพทย์ ศาลดูอะไร

ทุกครั้งที่แพทย์ทำการรักษา แต่ผู้ป่วยเสียชีวิต ย่อมสร้างความกังวลใจแก่แพทย์ผู้รักษาเป็นอย่างมาก ถึงการร้องเรียนหรือคดีความที่อาจเกิดขึ้น ในมุมมองของศาลและนักกฎหมาย ตามแนวฎีกาจะพบว่า ศาลจะยึดหลักการที่สำคัญคือ 1) แพทย์ได้ทำตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ ในคดีทำคลอด ศาลพิพากษาว่า แพทย์ไม่ได้ยึดตาม ‘ตำราแพทย์’ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7634/2554) 2) แพทย์ได้มีการซักประวัติจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยหรือไม่ ในคดีวัณโรค ศาลวินิจฉัยว่า แพทย์ไม่ได้ซักประวัติจากญาติผู้ป่วยเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12498/2558) 3) แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นหรือไม่ ในคดีร่อนพิบูลย์ ศาลพิพากษาว่า แพทย์ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทำให้ใช้ยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสม และ ไม่ส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นให้ทันท่วงที 4) แพทย์ได้ทำตามความยินยอมของผู้ป่วยหรือไม่ ในดคี ‘ถอดเครื่องช่วยชีวิต’ แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจออกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากญาติ แม้จะใส่คืนในภายหลัง แต่ก็ทำให้ผู้ป่วยพิการ ศาลพิพากษาให้ชดใช้ 3.9 ล้านบาท จากหลักการทั้งหมดมา ย่อมเป็นดาบ 2 คม ในมุมมองของศาลและคนไข้ ย่อมอยากให้แพทย์ปฏิบัติตามหลักวิชาอย่างเคร่งครัด แต่ในมุมมองของแพทย์ การรักษาย่าย่อมเกิดโอกาสผิดพลาด หากถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาญา ย่อมส่งผลต่อขวัญกำลังใจของแพทย์ หากโดนคดีแพ่ง แม้ไม่ร้ายแรงเท่าคดีอาญา เพราะ ต้นสังกัดอาจช่วยชำระค่าใช้จ่ายได้Continue reading “คดีแพทย์ ศาลดูอะไร”

Cumulative Vote คืออะไร

Cumulative Vote คืออะไร ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 มาตรา 70 กำหนดว่า “…การเลือกตั้งกรรมการให้ 1. ผู้ถือหุ้น 1 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 2. ผู้ถือหุ้น 1 คนจะลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้กับกรรมการคนเดียว หรือ แบ่งคะแนนเสียงให้กับกรรมการหลายคนก็ได้” ตัวอย่างเช่น ผถห. มีหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น เลือกตั้งกรรมการ 10 คน จะเท่ากับว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีจำนวนหุ้นในมือ 10,000 หุ้น ซึ่งจะลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการคนเดียว 10,000 หุ้น หรือจะแบ่งให้กรรมการทั้ง 10 คน คนละ 1,000 หุ้นก็ได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบบนี้ จะแตกต่างจากวิธีการปกติ คือ 1 share 1 vote คือ ถ้ามีจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น ก็จะลงคะแนนเสียงได้เท่านั้นContinue reading “Cumulative Vote คืออะไร”

บทบาทของ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

บทบาทของ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ถือเป็นองค์กรอิสระที่สำคัญ ในการคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะ โดยธรรมชาติแล้ว ผู้ลงทุนรายย่อย ย่อมเสียเปรียบผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ สถาบัน ทั้งในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร และ การวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นที่ถูกเรียกว่า หุ้นปั่น หรือ หุ้นขายฝัน ที่บรรดานักวิเคราะห์ นักข่าว กูรูต่างๆ ชี้เป้าว่า ดี แต่เมื่อความจริงปรากฎเมื่องบการเงินออกมา นักลงทุนรายย่อยกลับติดหุ้นที่ราคาสูง หรือ บางกรณี ขายไม่ได้เพราะ ก.ล.ต. ประกาศห้ามซื้อขาย ก.ล.ต. จึงต้องมีบทบาทในการกำกับการให้ข่าวต่าง ๆ ไม่ในทางที่ไม่ชี้นำราคา หรือ มีการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายก่อน แล้วจึงชักชวนผู้ลงทุนรายอื่น ความสำคัญของ ก.ล.ต. จึงไม่ใช่แค่กำกับกฎเกณฑ์ แต่ต้องดูแลนักลงทุนให้ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุนด้วย