ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์

ข้อควรรู้ ก่อนเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ ต้องยอมรับว่าในยุคนี้ Freelance ประเภทนักเขียน นักวาดอิสระ มีจำนวนมาก และ ยุคเฟื้องฟูเช่นนี้ ย่อมมีคนขอรูป ขอนิยายไปตีพิมพ์เป็นธรรมดา แต่เดี่ยวก่อน ก่อนเซ็นต์อย่าลืมเช็ค 1. ลิขสิทธิ์เป็นของใคร ขายขาด หรือ มีกำหนดเวลา หรือ “ให้ใช้” 2. Moral rights เขาเอานิยาย รูป เราไปดัดแปลงได้แค่ไหน! 3. รายได้ แบ่งกันอย่างไร ครั้งเดียวจบ หรือ ตามจำนวนที่พิมพ์ เช็คคร่าว ๆ 3 อย่างนี้ให้แน่ แต่ก่อนเซ็นต์ เช็คให้ดีก่อนว่า คู่สัญญา “มีตัวตนจริง ๆ หรือไม่”  

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนให้ SME รายย่อยไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมาตรการภาษีที่นิติบุคคลจะได้รับ ได้แก่ 1. ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2560 2. ผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี มาเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี หรือ 5 ปีภาษี 3. ลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาของบุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(7) และ 40(8) ลงเหลือ 60% จากเดิมที่หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 85% นั่นก็แปลว่าบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น!!! โดยมีผลสำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 4.Continue reading “กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล”

[Thaipublica] เมื่อกรรมการบริษัทไทย ขาดความรู้ความเข้าใจตัวบทกฎหมายที่กระทบต่อตัวเองโดยตรง แล้วประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร

This is the excerpt for a featured content post.