Cumulative Vote คืออะไร

Cumulative Vote คืออะไร ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 มาตรา 70 กำหนดว่า “…การเลือกตั้งกรรมการให้ 1. ผู้ถือหุ้น 1 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 2. ผู้ถือหุ้น 1 คนจะลงคะแนนเสียงทั้งหมดให้กับกรรมการคนเดียว หรือ แบ่งคะแนนเสียงให้กับกรรมการหลายคนก็ได้” ตัวอย่างเช่น ผถห. มีหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น เลือกตั้งกรรมการ 10 คน จะเท่ากับว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีจำนวนหุ้นในมือ 10,000 หุ้น ซึ่งจะลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการคนเดียว 10,000 หุ้น หรือจะแบ่งให้กรรมการทั้ง 10 คน คนละ 1,000 หุ้นก็ได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงแบบนี้ จะแตกต่างจากวิธีการปกติ คือ 1 share 1 vote คือ ถ้ามีจำนวนหุ้น 1,000 หุ้น ก็จะลงคะแนนเสียงได้เท่านั้นContinue reading “Cumulative Vote คืออะไร”

บทบาทของ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

บทบาทของ ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ถือเป็นองค์กรอิสระที่สำคัญ ในการคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะ โดยธรรมชาติแล้ว ผู้ลงทุนรายย่อย ย่อมเสียเปรียบผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ สถาบัน ทั้งในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร และ การวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นที่ถูกเรียกว่า หุ้นปั่น หรือ หุ้นขายฝัน ที่บรรดานักวิเคราะห์ นักข่าว กูรูต่างๆ ชี้เป้าว่า ดี แต่เมื่อความจริงปรากฎเมื่องบการเงินออกมา นักลงทุนรายย่อยกลับติดหุ้นที่ราคาสูง หรือ บางกรณี ขายไม่ได้เพราะ ก.ล.ต. ประกาศห้ามซื้อขาย ก.ล.ต. จึงต้องมีบทบาทในการกำกับการให้ข่าวต่าง ๆ ไม่ในทางที่ไม่ชี้นำราคา หรือ มีการใช้ข้อมูลภายในซื้อขายก่อน แล้วจึงชักชวนผู้ลงทุนรายอื่น ความสำคัญของ ก.ล.ต. จึงไม่ใช่แค่กำกับกฎเกณฑ์ แต่ต้องดูแลนักลงทุนให้ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุนด้วย

Tax Avoiding vs Tax Evasion

Tax Avoiding vs Tax Evasion ในทางการจัดการรายได้ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีคำ 2 คำที่สำคัญคือ Tax Avoiding (การเลี่ยงภาษี) และ Tax Evasion (การหนีภาษี) ทั้ง 2 คำ คล้ายกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน Tax Avoiding ถูกกฎหมาย แม้ดูไม่ถูกต้อง แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อเลี่ยงภาษี Tax Evasion ผิดกฎหมาย คือ จงใจกระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ต้อง่จ่ายภาษี การวางแผนภาษีที่ดี ต้องไม่ทำผิดกฎหมาย แต่หาช่องทางและกลไกทางกฎหมาย เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิต่าง ๆ เช่น การหักค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา หรือ การรับรู้รายได้ เพื่อทำให้ตัวเลขเสียภาษีเป็นประโยชน์กับเราที่สุด แต่ทั้งนี้ การเลี่ยงภาษีจะถูกต้องแค่ไหนยังไง เราเองต้องชั่งประโยชน์ระหว่างประโยชน์ของเราและประโยชน์สาธารณะในการนำภาษีนั้นไปใช้พัฒนาประเทศ