About Us

ลิเซนเทีย ลอว์ ออฟฟิศ เป็นสำนักงานกฎหมายของคนรุ่นใหม่ (Young Blood lawyers) ที่มุ่งมั่นจะให้บริการทางกฎหมายควบคู่ไปกับทางธุรกิจ เพราะ เราเชื่อว่ากฎหมายต้องใช้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ไม่ใช่ป้องกันการเติบโดโดยอ้างความเสี่ยง ดังที่ มีคำกล่าวว่าความเสี่ยงที่สุดคือการไม่ทำอะไรเลย แต่ ‘ลิเซนเทีย’ เชื่อว่า “ความเสี่ยงย่อมมาควบคู่กับโอกาส” และ คนที่ใช้โอกาสนั้นเป็น ย่อมต้องเตรียมตัวมาอย่างดี

เพื่อการนั้น ลิเซนเซีย จึงอยากช่วยให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ในรูปแบบ ฟรีแลนซ์ หรือ ผู้ที่เริ่มก่อตั้งกิจการ (Start ups) ผู้ประกอบการรายย่อย และ ผู้ที่กำลังเผชิญด้านอยู่ในการแข่งขั้นเชิงธุรกิจ เข้าถึงบริการทางกฎหมาย เข้าใจความเสี่ยงและสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ไม่วาจะเป็นการใช้ประโยชน์จากการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ ระบบภาษีอากร ระบบการร่างสัญญาเพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ หรือ การอบรมทักษะทางกฎหมายเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

ทั้งหมดนี้ ลิเซนเทีย จะให้บริการในราคาย่อมเยาว์ เพราะ เราเชื่อว่าคนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพื่อนำรายได้ไปขยายธุรกิจของตนเองต่อไป

โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ licentialaw@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/LicentiaLaw/ หรือ โทรมาที่ 086-094-0606

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s