เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร?

เปิด Production House เสียภาษีอย่างไร?

คลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง ให้คำตอบง่าย ๆ ว่า
1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่รายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี (แต่ทั้งนี้ขอแนะนำว่า แม้รายได้ไม่ถึง ก็ควรจดฯ)
2) ภาษีศุลกากร ในกรณีที่ต้องนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ
3) ภาษีเงินได้ ในกรณีบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
นอกจากนี้ ถ้ามีการจ้างงาน อย่าลืมดูภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา*
• ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: