กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีสนับสนุนให้ SME รายย่อยไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

โดยมาตรการภาษีที่นิติบุคคลจะได้รับ ได้แก่ 1. ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลธรรมดาไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2560

2. ผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี มาเป็นค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี หรือ 5 ปีภาษี

3. ลดอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาของบุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40(7) และ 40(8) ลงเหลือ 60% จากเดิมที่หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 85% นั่นก็แปลว่าบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น!!! โดยมีผลสำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

4. ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดของบุคคลธรรมดาไปให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ภายในปี 2560 จาก 2% ของราคาประเมิน เหลือเพียง 0.01% โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

5. อนุญาตให้บุคคลธรรมดาสามารถโอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ ให้นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นใหม่ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: